Đá Gà Cựa Sắt FULL Thứ 7 Ngày 21/12/2019

Trận 1

Trận 2

Trận số 3 – A MỸ VS A BẢO – ĐÁ ĐỒNG (100TR)

Trận số 4 – CAMPUCHIA VS A CHÍ – ĐÁ ĐỒNG (100TR)

Trận số 5 – A TƯ VS A MỸ – ĐỒNG (100TR)

Trận số 6 – CHÚ SÁNG VS A BẢO – ĐỒNG (100TR)

Trận số 7 – A CHÍ VS A THẮNG – ĐỎ ĂN 9 (100TR)